Výpůjční řád

 

Uživatelem knihovny se může stát každá osoba, která se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Osoby mladší 15 let se mohou stát čtenářem knihovny jen se souhlasem zákonného zástupce, který při registraci osoby mladší 15 let předloží osobně svůj platný občanský průkaz nebo jiný platný průkaz své totožnosti. Uživatelem knihovny se stává občan vydáním průkazu uživatele. Podpisem na své přihlášce se uživatel zavazuje plnit ustanovení Výpůjčního řádu a souhlasí se skutečností, že jeho osobní data v nezbytném rozsahu, nutném pro jednoznačnou identifikaci registrovaných uživatelů, budou zpracována a uchována podle zákona č. 101/2000 Sb. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště a údaj, podle kterého se stanovuje výše registračního poplatku (žák, student, učeň, osoba výdělečně činná, nezaměstnaný,důchodce). Městská knihovna v Klecanech jako správce údajů je povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a zabezpečuje jejich ochranu před zveřejněním.
Čtenářský průkaz uživatele se vystavuje na základě vyplněné přihlášky a po předložení platného občanského průkazu nebo jiného platného průkazu totožnosti. U dětí do 15 let věku je čtenářský průkaz vystaven jen se souhlasem zákonného zástupce, který přebírá záruku plnit za nezletilého uživatele povinnosti vyplývající z Výpůjčního řádu.
Platnost čtenářského průkazu je třeba každý rok obnovovat. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen knihovně ohlásit. Při ztrátě čtenářského průkazu zaplatí uživatel poplatek za vystavení nového průkazu 5,- Kč.
Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu osobních údajů.
Výpůjční řád stanovuje tyto podmínky pro poskytování služeb knihovny:
- výpůjční lhůta jeden měsíc
- registrační poplatek je stanoven po dohodě s Městským úřadem
- ekonomicky aktivní: 50,- a ostatní 30,-
- pokuty za upomínání jsou stanoveny takto:
1. upomínka - zdarma
2. upomínka - 10,-
3. upomínka - 20,-
4. upomínka - 30,-